PENTACLE 101: Antroposen (İnsan Çağı)

Ekolog Eugene F. Stoermer tarafından ortaya atılan ve atmosfer bilimci Paul Crutzen’in kullanımıyla popülerleşen Antroposen terimi, Dünya’nın atmosferi, yeryüzü ve okyanusları üzerinde kimyasal, fiziksel ve biyolojik değişikliklere neden olan insan etkisine işaret etmektedir.

Yağmur ormanlarının tarım alanları açmak üzere yok edilmesi, gübre kullanımı gibi insan kaynaklı kimyasal etkenler nedeniyle göllerde ve sığ denizlerde azot ve fosfatın artması (ötrofikasyon), balık nüfusunun azalması, asit yağmurları ve küresel ısınma gibi, insan nüfusundaki artış ve ekonomik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ve giderek artmakta olan çevresel değişikliklerin gezegen için çok çeşitli sonuçları bulunmaktadır.

Antroposen çağında, insan da jeolojik unsurlardan biri olarak ele alınır ve antropojen (insana dayalı) çevresel değişiklikler, Dünya’nın derin tarihindeki olaylar ile kıyaslanır. İnsan medeniyetinin on bin yıllık süreci her ne kadar jeolojik zaman içerisinde önemsiz bir detay gibi görünse de, insan etkisinin ekosistemleri değiştirme bakımından büyüklüğü Antroposen çağının başlangıcını bildirmekte, insan medeniyetinin binlerce yıl içerisindeki küresel yayılımını yansıtmaktadır. Dağların oluşumu, volkanik patlamalar, meteor çarpmaları ve benzeri etkiler düşünülürse, Dünya’nın büyük doğal güçleriyle kıyaslandığında, insanların Dünya’yı değiştirmeleri jeolojik zaman içerisinde kısa bir tarih oluşturuyormuş gibi görünmektedir.

Ancak bu değişikliklerin de benzer sonuçları vardır. Örneğin, küresel sıcaklığı ve dolayısıyla buzulların erimesi yoluyla deniz seviyelerini değiştirmesi bakımından ciddi fizyografik etkilere yol açan, atmosferdeki karbondiyoksit seviyelerinin artmasını bu etkiler arasında düşünmek mümkündür. Bu bakımdan, Antroposen terimi küresel değişimin farklı tiplerini ifade etmede faydalı bir terimdir.

Buna ek olarak, insanları diğer unsurlarla aynı jeolojik yapıya oturtması nedeniyle, bu sözcük çağrışımsal etkileri son derece yoğun olan bir anlama sahiptir. Günümüzde, gezegeni inceleyen bilim insanları Antroposen’in Jeolojik Zaman Çizelgesi’ne bir çağ olarak eklenebileceğini düşünmektedirler. Bu nedenle, Antroposen, jeoloji biliminin altyapısını oluşturan Jura, Pleistosen (Buzul Çağı) ve benzeri birçok terimin arasına katılabilir. Bunun kabul edilmesi halinde, Holosen çağı resmi olarak sona ermiş olacaktır.

+ posts